top of page

香港華字日報

中華民國拾叁年柒月廿玖號
甲子年陸月廿捌日 禮拜弍

第叁張玖頁

00021.jpg
00020.jpg

◉童子軍二週紀念盛典 昨禮拜六日下午三點半鐘、本港第八旅童子軍假座南唐酒家、舉行成立二週紀念典禮、是日中西來賓數逾百人、甚形熱鬧、來賓多屬隊員家屬、或別旅旅長、開會後、旅長霍大光請本童子軍軍長參建演說、畧謂童子軍之宗旨、係養成童子軍有高尚人格、及成就良好國民、本港之團體尚屬幼稚、望各隊員所學普及各童子云云、繼由旅長報告年內成績、略云本年成績較勝去年、因隊員進步甚速、且人數甚穩定、目下本港共得最優級童子軍八人、而該旅佔六名之多、(衆鼓掌)對於技能章該旅共得十八種之多、如救傷消防看護嚮導水中救護織籐釘書木工皮工電工裁縫繙譯之類、以上各技能并非訓練童子為普通工人、實欲從其所好而引起其研究之心、以冀將來於學業有所發明、於社會有所改良、并為來日操業之指南針云云、報告畢、請該旅軍醫馬祿臣醫生頒發各種徽章及技能章、與下列各隊員、計開「隊長黃紹基」最優級徽章、嚮導及電工技能章「隊長周國華」最優級徽章嚮導及繙譯技能章「隊長李炳」最優級徽章嚮導繙譯及電工技能章、「副隊長余光棠」最優級徽章嚮導繙譯技能章「李福榮」優級徽章最優級徽章繙譯及水中救護技能章、後諸廣州市棱童子軍代表李樸生君訓詢、茶會盡歡而散、

bottom of page