top of page

香港工商日報

中華民國拾玖年捌月廿叁號
庚午年閏陸月廿九日 禮拜六

第一張第三版

00033.jpg
00032.jpg

港童軍

昨已囘港

香港童子軍、爲欲參觀本市各名勝起見、於十六日聯合羅浮隊等、約共六十餘人、蒞粵觀光、市童軍辦事處、特在中央大操塲開會歡迎、以資聯絡、經誌前訉、該童軍連日參觀本市各名勝畢、已於昨(廿一)日下午四時、全體童軍搭泰山輪囘港矣、

bottom of page