top of page

香港華字日報


中華民國廿伍年拾壹月玖號
丙子年玖月廿陸日 星期壹

第弍張第叁頁

00044.jpg
00043.jpg

粵童軍分別離港

​本港童軍野火游藝會、於前(六日)晚在木球塲表演各種技術、內地童軍來港參觀者、計有廣州長城中學童子軍十五人、廣州聖三一中學中國童軍第七八五團廿五人、中山縣立中學中國童軍第四百八十團男女卅三人、澳門葡籍童軍二十人、現該野火會已閉幕、廣州之童軍、昨午特全隊乘尾次快車返省、而中山縣童軍、亦於昨午乘泉州輪過澳返中山云、

bottom of page