top of page

香港工商日報


中華民國廿六年五月十五號
丁丑年四月初六日 星期六

第三張第一版

00008.jpg
00006.jpg
00007.jpg

會景巡遊末一日

良辰美景賞心樂事

三日狂情又到酒闌燈散

昨日景色减少兩隊龍獅仍落力表演

萬千看客齊到東區去灣仔頓呈熱鬧

金屋十二釵在夜景巡遊再顯現色相

盛會重臨且待三年以後

哄動各方之慶祝英皇加冕大典華人會景巡遊、一連三日兩夜、直至昨晚夜深已告結束矣、第一第二兩日及第一晚之熱鬧情形、打破空前未有之紀錄、至昨日則爲最後之一天、日夜景色均經過東區灣仔一帶繁盛街道、東區居民萬人空巷、熱鬧情形、不亞于中環各處也、查昨日由上午十一時起、會景由西環卑利乍街起馬、沿途浩浩蕩蕩、按照原定次序、魚貫啓程、第三隊福建商會、及第五隊潮州八邑商會、因高脚技士過於疲倦、故昨日特休息一天、因此日景景色乃比第一二兩日減少、差幸各行頭舞龍舞獅之技士均甚活躍、疲態盡去、故沿途表演、尚不失其精彩、日景于四時許收隊囘宮、至于夜景方面、參加之景色、大致仍與第一晚相同、第一晚燈色有不妥善之處者、昨晚均已改善、其精彩處不減于第一晚、用大觀公司名義出遊之金星十二釵、昨晚仍有參加、雲龍紗龍蜈蚣等過灣仔各街道時、因該處地方廣濶、表演甚爲活潑、東區居民誠眼福于淺也、又此次慶祝英皇加冕會景大巡行、一連舉行三日兩夜、至昨晚已告完畢、各地來港觀客多已紛紛歸去、輪車乘客復見擁擠、以慶祝加冕大典過去後、本港熱烈之會景大巡遊、又須經過三年後、至香港闢埠百年紀念時始再可復見矣、茲將昨日最後一天日夜巡遊熱鬧情形、分錄于后、

童軍表演

蔚然大觀

​又籌備經月之本港男女童軍聯合慶祝英皇加冕表演大會、已於昨日下午三時正在跑馬地香港會球場舉行、此次內容秩序異常豐富、排演各國童軍發展史一節、尤爲精采、首將一九零八年童軍創辦人貝登堡爵士在菲洲梅花根城受圍之役、利用童子軍服務戰區、後卒因此解圍情形、所有表演人員、皆穿當時之服裝表演、以示迫眞、繼則先後叙述女童軍、海童軍、小狼隊、羅浮童軍之組織、及各地童軍活動相繼成立情形、計參加者達十餘國、如美洲、印度、埃及等都有加入、表演人員服裝、亦純照各國風俗國情而異、華麗奪目、誠爲是會各秩序中之最出色者、繼則分由各男女童軍旅分別表演童軍技術、小狼隊女幼童軍用其特色禮儀、向來賓致歡迎禮、各國土風遊戲、高原舞蹈、滾繩表演、健身操等、應有盡有、未散會前、將全港一千餘男女童軍隊員列成車輪形、環繞場中旗幟進行、由護督將去年英太子錦標頒向男女得獎旅後、方行散會、計表演時間足二小時、參觀極爲擠擁、查是日會景巡行路徑、原定於下午二時半經皇后大道東、此舉勢必將中環與跑馬位之交通暫行斷絕、故該會向警察交通當局接洽妥當、由二時一刻起至二時五十分止、如會景巡行適經該處者、卽將會景巡遊暫停進行、以便觀衆能依時參加此偉大盛會云

bottom of page