top of page

華字晚報


中華民國廿六年玖月拾弍號
丁丑年捌月初捌日 星期日

第肆頁

00008.jpg
00007.jpg

參加大露營

童軍代表團返國抵港

世界童軍大露營在荷舉行

各國童軍參加者二萬餘人

​本年七月卅一日、世界第五次童軍大露營、舉行於荷蘭、同時意大利亦舉行青年大露營於羅馬、我國均派有代表團前往參加、茲查參加童軍大露營之代表團、今晨乘干德庇今晏尼意郵歸國抵港、據副領隊徐觀餘語記者稱、該代表團一行、於七月廿一日抵維也納、廿二日到柏林、德國希特拉青年團開會歡迎、招待至國際部休息、廿七日離德抵荷蘭、休息兩日、廿九日入營、卅一日舉行正式開幕禮、一連九天至八月九日結束、此次參加者有三十一國、人數達二萬八千人、計荷蘭一萬二千人、英八千人、法三千人、比三千人、其餘人數相若、此次由荷蘭女皇及瑞典太子、分任大會主席、全世界童軍總領袖貝登堡亦出席參加、會塲情形、至爲熱烈、此屆雖爲世界第五次童軍大露營、然我國派出代表參加者、此爲首次、成績亦非常優美、在會塲中、各國童軍均有技術表演、我童軍演出者、有舞獅、舞劍、舞棍、及國樂等四項、除舞棍外、其餘均獲優異獎賞、外國人士、對於舞獅技術、多未目擊、此次在大會公開表演者九次、舞棍公開表演者三次、參觀者卅一國中、有廿八國之多、會後、世界童軍舉行第九次會議於海牙、我國原定不派代表參與、其後由大會函請推派代表出席、故亦派出代表兩名前往、會議舉行畢、乃集隊返國、擬在港勾留一日、明日即乘九廣車北上返京云、

bottom of page