top of page

香港工商日報

中華民國廿六年九月十三號

丁丑年八月初九日 星期一

第三張第一版

00013.jpg
00012.jpg

參加世界童軍露營

我代表團歸國過港

我表演成績斐然深受外人讚美

舞獅耍劍國樂一項皆得優異獎

世界童子軍第五次大露營、於本年七月杪至八月九日、連續一旬、在荷蘭舉行、我國第一次派童軍代表及服務員代表共二十人、前往參加、同時意大利亦舉行青年大露營(由七月十七日至廿七日)、我國亦被邀派代表團前往、現經事畢、乘意郵干德比晏尼奴號歸國、昨晨七時過港、其中有代表在港登陸自由散隊、有乘原輪北上、

露營經過

記者得晤童軍代表團副領隊徐觀餘據述出國經過云、本團六月廿五日、由滬首途、廿七過港、繼續西行、經星加坡、法蘭西、當於七月廿一抵奧京、越一日抵柏林、蒙德國青年團、招待甚殷、邀遊德國數日、抵荷時爲七月廿七、距露營舉行開幕期尚有四日也、征袍甫卸、於廿九日始開紮營、卅一日開幕、連續舉行一旬、於八月九日完畢、大會散後、敝團復乘世界童軍第九次會議大會之逖、派代表兩人前往海牙出席、事畢歸隊、整裝返國、經英、法、比、德、意、乘輪東歸、

歸來觀感

徐氏繼述及此次出國觀感、謂此次參加露營者、計三十一國、人數二萬八千、此雖爲世界童軍大露營第五屆、但我國係第一次派代表參加、得與諸國童軍聚首一隅、共同切磋、本人深爲愉快、且我代表團、成績斐然、表演舞獅、舞劍、國樂、及舞棍等項目、深受各國人士之讚美、而尤重舞獅一項爲最、且前三項目、均獲優異獎、我以首次列於各國童軍之中、而有此成績、實足以自慰、而更求努力訓練與培養童子軍人材也、至此次全世界童軍創辦人貝登堡亦蒞會致訓、大會主席則由荷蘭女皇及瑞典太子分任云、

赴荷代表

中國童子軍參加世界第五次大露營代表團名單如次、正領隊嚴家麟、副領隊徐觀餘、服務員代表陳邦本、(江蘇省派)徐康民、(安徽省派)張繼堯、(山東)黃錚、(廣東)江以南、(湖南)童子軍代表湯護民、潘祖訓、黃建斌、曾聲錚、武學深、李瀾才、哈瑜文、葉棣華、李傑、黃自強、謝燕生、蔣錫伯、馬時英等、

赴意代表

中國童子軍參加意大利青年大露營代表團名單如下、職員姓名、正領隊章輯五、副領隊袁宗澤、指導員曹庸方、吳耀麟、代表(獅隊)正隊長高峻峯、副陳新明、何紹修、伍祖、阮幼志、沈廷煥、王哲賢、張國星、(虎隊)正隊長李冰、盧成、楊孔鑫、李品晟、唐紹堯、駱永崇、劉滌環、張國貞、(豹隊)正隊長涂必憬、副錢文澤、衛道煦、張銓、香灼瑤、張萬佛、韓克平、

bottom of page