top of page

香港工商日報


中華民國廿六年十一月廿九號
丁丑年十月廿七日 星期一

第三張第三版

00003.jpg
00002.jpg
00005.jpg

童軍會

今日舉行年會

英國童軍總會香港分會、定今日下午五時半、舉行週年大會、報告全年工作及財政狀况、報告全文、業經該會義務秘書編纂成書、由總監侯利華爲作導言、以謝社會人士襄助之盛意、對前任港督郝特傑離港、尤覺惋惜、

原文云、按本會堅忍耐勞之義務秘書博臣先生、編列過去一年中之報告、足見會務邁進、皆由本部大多數同人堅毅之合作、實深感紉、惜名譽會長兼總領袖駐港代表郝特傑爵士、卸職離港、顧相處時間雖暫、而其献身於本會事業爲一摯友、常以種種法度、表示其深切之興趣、更溯及署理護督史美君、在本年中相處較久、尤值得專誠感謝、董事會暨各委員會、一年中優勝之努力、使予眷念不忙、深印腦際、蓋各領袖肯負責任也、訓練及總務委員會、時相聚首、以出奇制勝之策劃、用最敏捷手段、分配本會之工作、使本總監稍卸仔肩、快何如也、

何東爵士暨其他愛護本會者、熱誠鼎惠、使本會柴灣負債、約減二千元、殊深感激、同人等尚攄奢望、此項債務、不久可以完滿解除、

近數年來、全會人數、確有增加、本會策略、非保証有相當幹材領袖、從未輕允成立新旅、去冬訓練副總監、組第一屆木章訓練班、造就有訓練之領袖甚多、予故認爲本年本會之推廣、此爲一大原因、雖然、本會事業、事實可証者爲貢給本港兒童之利益、但因管領人材缺乏、致未能普及、多數兒童、唯一熱切、加入隊伍、奈領袖無多、失其所望耳、

​予謹再以摯誠、表謝各界士女、扶助我童軍於野火表演大會者、並感謝女童軍總會、當慶祝加冕盛典大會時、能與我童軍協力合作、更感謝英駐華艦隊深海童軍、在兩大會當中、及其他各活動、常得其最有價值之助力、所以爲導言之結論云爾、

bottom of page