top of page

香港華字日報


中華民國廿陸年拾弍月弍拾日
丁丑年拾壹月拾捌日 星期壹

第弍張第肆頁

00021.jpg
00017.jpg
00016.jpg

周壽臣等

今日再出募債

鶴山商會募債萬餘元

兩救護班昨行畢業禮

救國公債勸募分會勸募小組周壽臣、葉蘭泉、陸靄雲、李佐臣、譚煥堂等十二人、定今午舉行談話會後、繼續出發、向本港愛國僑胞勸銷公債、

童軍今日招待各界

中國童子軍戰時服務第一團、此次由滬過港、小作勾留、本港各僑團、以該團救國事務、至足積頌、當分別熱烈歡迎、用表慰勞之意、該團茲以離港在卽、特於今日下午一時假座合一堂、舉行茶會答謝各界、昨經由領隊鄭慶光、副領隊汪樹華署名柬邀、原函云、敬啓者、敝團此次道經香港、蒙各界熱誠愛護、精神物質、嘉惠浮名、殊深銘慰、茲以啓程在卽、特於廿日(禮拜一)下午一時至二時、薄具茶點、假座般含道合一堂、敬請指導、尚希屆時蒞臨爲禱云云、

00018.jpg
00019.jpg

中國童軍戰地服務

bottom of page