top of page

香港工商日報

中華民國廿七年一月十號
丁丑年十二月初九日 星期一

第三張第二版

00036.jpg
00035.jpg

童軍教育影片

在港放映

​上海童子軍、此次發動戰地服務、成績斐然、早爲社會人士所贊許、該團宣傳處、於戰事爆發之初、卽籌劃攝取影片、藉作教育青年之工具、當得教育部之贊助、數月來積極編攝、已卽成服務寫眞六本、及救護方法影片兩本、查童子軍影片在國內尚屬創聞、卽世界童子軍界中亦不多見、此次該片公演、足以表現中國青年參加民族復興運動之活躍、而更足顯示童子軍訓練之眞意與成功、兼可在國際上宣揚新中國青年之朝氣、該團爲增強宣傳效能、特將服務寫眞片精華部分、剪接成三本、連日在港青年會及各校演映、觀衆已達六千人、深爲贊許、第一本係該團動員三千救護傷兵之情形、二本爲童子軍担任徵集慰勞收容難民、及推動戰區宣傳工作之情形、第三本爲童子軍交通隊在前方工作、及防空防毒消防等服務情况、最殿後以四十一號女童子軍爲閘北孤軍献旗之寫實、此外尚有抗戰影片一本、救護片兩本、前者爲上海抗戰實地攝影不可多得之佳作、後者爲童子軍表演各種救護方法、爲練習救護者示範、此種影片在港公演後、將携赴內地演映云、聞此片攝影爲張進賢、編導趙邦榮、技術陳其昌、均係上海童子軍界中人、有此成績殊屬不易、

bottom of page