top of page

大公報

中華民國二十八年一月三日

星期二

第二張第六版

00034.jpg
00033.jpg
00032.jpg

越童軍服務團

國內工作經過

團員九人光榮犧牲

返越補充再赴前綫

  越南青年童軍服務團團員共六十六人,去年八月,由越返國,在東江各戰區服務,歷時數月之久,備嘗艱苦。而團員之爲國犧牲及散失者,逾全數之半,該團現爲補充隊員,再赴前綫,特呈准當局,返越一行,團員廿三人,由副團長張陸鵬領導,於昨晨乘新海門輪由汕來港,定於短期內返越南補充,記者昨訪晤張氏,承告以服務前線後返越經過甚詳,茲分誌如下。

服務戰區經過

  據張氏稱,余等一行共六十六名男團員五十六名,女團員十名,由團長林鷺英統率,于去年八月自越南返國,先到廣州,在廣州市黨部,受訓兩月,即欲調上漢口服務,後以華南局面,亦告緊張,遂撥往鎮守惠州之一五一師莫希德部服務,受一月短期軍訓後即開始在一五一師政訓處工作,受政訓處之指揮,負責推動人民抗日運動工作,後華南戰幕揭開,遂派全數女同志及男同志八人,由團長林鷺英領率往惠州醫院當看護,以療治前方作戰受傷勇士,其餘團員則任救傷宣傳等工作,迨惠州失守,余等乃隨師部政訓處經博羅,增城,龍門,從化,轉清塘等地,沿途收容散兵,救護宣傳等工作,在過去數月服務期內,團員之散失或犧牲于×機轟炸下者已逾半數,所餘者只二十三人,益以團員習居海外,對于東江水土不服,患病者竟佔其半,故不得已呈准余總司令,回越南補充,俟一切補充就緒,即于短期內再回祖國服務。

團員失落多人

  至此次之犧牲已証實之團員計有九人,散失不知下落者十人,而在惠州醫院服務看護之男女團員,則于惠州陷落後,不明去向,余等旣獲余總司令之允許,乃取道從化,新豐,翁源,連平,龍門,五華,興寧,豐順,揭陽轉□□□港云。張氏又云,內地民衆抗×情緒,非常熱烈,惜聯絡統率工作,尚未盡稱嚴密否則當能予×人以更大打擊也。至工作上亦感有幾點困難,一,爲交通不便,二,爲醫藥缺乏,三,爲通訊機關未能普遍,因此影響工作効率甚大,又×人謀我,居心實異常兇狠,如鄰近戰區之地方,常有含毒素之食鹽發現,該鹽狀如小玻璃,有閃光,龍門居民,已有誤食此種毒鹽致命者,幸爲本團團員發覺,將之揭發,始不再有此種事件發生云云。

bottom of page