top of page

工商日報


中華民國廿九年十月廿八號
庚辰年九月廿八日 星期一

港聞版

00029.jpg
00028.jpg

童軍領袖

昨舉行露營大會

代督岳桐親臨檢閱

​對童軍精神極嘉許

香港童軍當局、爲使切實推進今後工作起見、特在柴灣舉行童軍領袖露營大會、藉以聯絡各隊感情、及檢討年來工作、計參加者有李朝書、冼家榮、黃添洪、陸現華、陸仁景、黃耀南、梁國材、陳文傑、梁廣才、等五十餘人、此輩皆受良好訓練、現任本港各旅教練或旅長、星期六晚、各人在柴灣露營一夜、并舉行野火會、及其他童軍業務談話、昨日(星期日)帖請代督岳桐及港中名流、到營地檢閱、下午三時、各名流相繼蒞臨、計有華人代表羅文錦、譚雅士、會督何明華、天主教活得華等十餘人、三時半代督偕同駐華陸軍總司令賈乃錫少將、乘電輪抵步、由童軍用艇接載登岸、各人迎入、

總監致詞

首由童軍總監何華利致詞、詳述柴灣早年爲一荒野之地、自一九二九年童軍總會得港中名流之助、出資購得此地、從事加以修理建設、所有一切整理工作、概由全港各旅童軍担任、直至現在稍具規模、查此柴灣兩面皆水、後枕高山、對開卽爲香港海口、青山綠水、兼而有之、風景殊佳、及後總監領導各人巡視一週、及檢閱各旅營地、對各營地之清潔整齊、備致嘉許、

主教歌頌

旋各旅童軍領袖七十餘人、環立圓形、由主教活得華及會督何明華領導、各人歌頌祈禱、并致訓詞、略謂、上帝之生人、必有所用、無論對國家或社會、應予以最大力量、務使盡其責任、尤以對青年教育之訓導責任、各位尤應負相當責任、試觀歐戰爆發之頃、不少偉大工作之完成、童軍之力不少、

代督致詞

​代督岳桐中將、旋起立致詞、謂鄙人今天得與各青年及各議員叙會一堂、殊深榮幸、雖童軍事業、余甚少接觸、有之、亦在印度而已、而余向在印度担任軍職、對本港童軍之進展、未及深知、但以今天各位能在溫和之天氣中會集、精神奕奕、足可以表現其工作之勝任而愉快也、童軍創造者比敦貝將軍、余與彼在英倫時常有見面、彼年事雖較余長、但年前曾在同一學校讀書、爲先後同學、彼雖耳順之年、惟對童軍工作歷久不倦、魄力與精神、足爲吾人之範、計余與童軍接觸機會最多者、則在印度、年前「屈達」之處、曾遭受大地震十分鐘、居民死者二萬人、各地童軍聞訊、多不遠千里而來、發掘尸首、撫慰災黎、殊稱努力、但該地俗習、掘尸爲不祥之舉、此輩絕不理會、工作如故、此余所得童軍工作良好印象之最深者、再余到港後、每當星期日或假期、郊外不少成人或兒童旅行或游泳、此種舉動、十年前所少見者、今竟成爲普遍之事、不無受童軍工作所影响、蓋以本港人煙稠密、暇時能作郊外之遊、享受大自然美景、實爲最優良之消遣、甚望由童軍方面推動、能使本港青年學子、深知大自然生活之焦點、港督最後談及本港安危問題、謂現尚未能預測時局之演變如何、倘非常時期來臨、政府對童軍人才、尤多倚畀、故對童軍教育、卽爲戰時教育仔、甚望列位今後更深鼓勵、以謀更深發展云、後由代督頒發旅長證書、計有冼家榮、金素神父、黃富金、傅世士、馬亨利、蕙金林、四時由總監招待代督及各名流茶會、四時半、代督與各名流原乘輪返港、各童軍領袖亦拔營各自歸去、

bottom of page