top of page

大公報

中華民國二十九年十一月十六日

星期六

第一張第四版

00032.jpg
00031.jpg

童軍創辦人

患間歇心臟病

​【英屬甘雅.奈洛俾十五日路透社電】童子軍創辦人貝登鮑爾氏現患間歇心臟病,病勢沉重,醫生環侍在側。按鮑氏今年八十三歲,一九O三年曾創立童子軍運動。

bottom of page