top of page

大公報


中華民國三十年一月十六日

星期四

第二張第六版

00002.jpg
00001.jpg

追悼鮑維爾

童軍十九日開會

​  本港男女童軍定本月十九日(星期日)下午三時半假座花園道聖約翰禮拜堂舉行追悼已故英童軍總隊長巴敦鮑維爾大會。

bottom of page