top of page

華僑日報


中華民國卅八年七月廿三日

夏曆己丑年六月廿八日 星期六

第二張第四頁

00002.jpg
00001.jpg

童軍盾

今日頒獎

​九龍童軍總監盧孟煊主辦的第一屆九龍區旅際童盾小型足球比賽,經於去週全部比賽完畢。計卅一旅(振寰中學)以不敗雄姿榮登寶座。第十八旅亞軍。第九旅(興仁中學)則得季軍。查此次獎品全部由嶺東中學送出童軍當局爲隆重其事,定今日下午三時假喇沙書院舉行頒獎。

bottom of page