top of page

華僑日報


中華民國卅八年十一月十三日

夏曆己丑年九月廿三日 星期日

第二張第一頁

00012.jpg
00008.jpg

童軍總部奠基

  (特訊)香港童軍總會新會址,昨日下午三時舉行奠基典禮,主持者爲該會會長麼士爵士,是日親臨觀禮者,有各軍首要及紳商名流頗衆,當麼爵士偕其夫人抵埗時,童軍副營監親率全體向之致敬,情况嚴肅,蕭穆經主管者介紹與全體貴客相見後,麼爵士卽接受銀鏟一枚,開始主持奠基大禮,並向全體童軍致詞,畧謂:童軍總會現已完成協助童軍活動之工作——完成新總部,蓋童軍活動之推進,必須獲致固定之中心,麼爵士繼代表全體童軍致謝陸軍捐贈新總部大厦之地址,(按:該地址前爲陸軍總部之一部由前本港陸軍司令馬調士撥出捐贈童軍者)及威其氏畫則之盛意,並謂將代表童軍總監頒發四枚英皇軍章與香港第一旅海軍童軍四名,且致勉勵稱:余等服務童軍之目的,乃欲製造有用之市民使此等人衆勇於爲公服務,爲求達此目的,童軍必須經各種不同之訓練,其中包括救傷公職等,苟訓練完畢而獲晉昇一級童軍並獲獎狀多次,始能授致英皇童軍獎章,該童軍始可稱訓練有素,堪爲公衆服務也。最後,麼爵士對獲獎之四海軍童軍致賀,卽頒獎章,四童軍姓名爲:(一)趙紹陽,(二)張炳新,(三)賓尼錢,(四)萊莎狄克(皆譯音)。至此,全體三呼,向麼爵士致謝。查童軍新會址位于下山頂東站之後,乃替代以前設于下亞畢諾道之已毀的總部。是日到塲之各首要及童軍代表畧誌如下:何明華會督,何東爵紳,周俊年,布朗菲特(海軍司令),E麼斯布朗夫人,鄧肇堅,蔣法賢,端拿麥唐納,蔡夫人(香港女童軍代表),另童軍高級職員,添吾(副營監),黃日雄(香港區總監),S勞比度花利亞(九龍區副監),黎劍雄,史提芳,及李門余。至于童軍單位,除棣屬海軍及海童軍外,另有以下代表:香港者爲第卅八,卅三,一,廿六,廿九,廿四,七,廿七,廿三,十五,十,卅一,十二,十八,卅五,十三,十四,及十六旅九龍者爲第廿二,十一,卅七,卅四,十七,廿五,八,卅七,廿八,十,卅八,廿三,廿六,四十及第九旅等云。(頴墟)

麼士爵士爲童軍總部新址奠基

00009.jpg
00011.jpg
00010.jpg

(本報記者汪石羊攝)

bottom of page