top of page

華僑日報

一九五一年一月五日
夏曆庚寅年十一月廿八日 星期五

第二張第二頁

00029.jpg
00028.jpg

英總部旅行專員

視察港童軍

國際童軍本年在澳洲歡聚

認港方不準備參加爲可惜

  (特訊)倫敦英帝國總部之旅行專員鐸爾,出巡東南亞及西太平洋區,最近抵港視察此間之童軍活動。鐸氏現年四十四歲,當其年僅十歲,值第一次世界大戰,因生性酷愛宿營及戶外生活,卽參加國際童軍運動,此後卽成爲一眞誠及愛好和平之童子軍。

參加童軍 出於志願

​  鐸氏昨接見記者時,曾在國際觀點上,縱談童軍活動。此有學問及魄力之專員說:中國由於現時之政局,誠使中國青年迫得放棄童軍活動。共黨認爲童軍組織,乃是帝國主義之運動,故阻撓青年從事此項活動;其實,共黨絕不暸解此遍及全球之運動之目的。但共黨之迫其青年放棄童軍活動,其對整個童軍運動影响殊大。事實上,政府性敵視,未必能抹煞仁義美德。此來自英國之貴賓,力証童軍組織非由某一國家所控制。例如在國民黨執政時期,中國童軍會,始終未得國際童軍總會所承認,其理由甚簡單:因國民黨政府將童軍運動,作爲軍訓之初階。此外,中國更强迫各立案學校必須有童軍之組織,此卽有背國際童軍總會規條。蓋總會欲童軍每一員均係出於志願參加者,吾人之宗旨,係欲訓練兒童,使其能獨立思想,于應强授以一種政治學理。

本年國際 童軍大會

  鐸氏繼談本港之童軍運動,對於本港童軍之未準備參加本年在澳洲舉行之國際童軍歡聚會,表示深爲可惜;蓋此一大會對香港童軍有極大之教育價值。關於此次歡聚會,倫敦曾邀請各英領土,各派一小隊童軍赴英參加本年舉行之賽會。彼希望港方不致因旅費無着,而放棄此難得之機會。但被極力反對向富人募捐旅費,因童子軍係受訓練學習獨立,及自籌經費者。鐸氏舉例說:英國童軍,每年爲其總部籌措經費平均一萬五千鎊。各童軍在「工作週」內,各盡所能博取金錢,例如售賣報紙,代洗汽車,及甚至代哺嬰兒等。

  鐸氏談到中國童軍說:中國童軍在過去數年內,曾飛行五萬英里,遍訪各英屬自治領,所給人之印象甚深,故彼認爲「中國有極好之童軍」。彼認爲美中不足者,中國童軍人數太少,但中國童軍領袖人才,却到處可見。

中國童軍 英勇事蹟

  又對記者述及中國童軍之英勇事說:「在盟國對日作戰時,北婆羅洲中國童軍,因慶祝雙十節,致爲日軍所屠殺,僅一人逃脫,現其人已爲北婆羅洲化童軍領袖。鐸氏認爲:中國童軍,缺乏有關於童軍著述作參考,故其推進未免受影响,但其努力,亦足以彌補此缺點。

​  該旅行專員在港停留三週,將召集此間之童軍隊長訓話,并授以初級訓練課程。鐸氏係於去年十月由英動程東來,遍訪錫蘭,星加坡,馬來亞,婆羅洲,及强拉瓦克等地。彼離港後,將赴西太平洋各英屬地巡視,如澳洲,新畿內亞,及斐濟等地。鐸氏於一九一六年參加童軍,一九二五年升爲隊長,一九二九年赴非洲策進童軍運動。在一九三七——四六年間,始終在西非主理童軍組織。鐸氏於一九四六年,加入總部服務。此後,彼卽,遊各地,搜集視察英帝國各地之童軍狀况。(韶)

bottom of page