top of page

工商日報

中華民國四十年一月七日
星期日

第五頁

00031.jpg
00032.jpg

倫敦童軍巡迴總監抵港

計劃改進童軍

訂正童軍意義

【新亞社】於去年十二月卅一日抵港之英倫童軍總會巡迴總監杜爾,昨日下午一時半,應港督葛量洪爵士之邀請,在督轅同進午餐,席間曾與港督商談關于本港童軍工作情形,至二時始告退。

 杜氏抵港視察此間之童軍活動後,已於昨日下午二時半,假本港童軍總會開始第一日集中訓練童軍領袖工作,昨首先受訓之領袖,乃港九各區之小狼領袖十五名,渠等包括有中西籍之男女領袖。杜氏繼續定由本月七日起,開始集訓港九各區童軍團之領袖,共有八十餘人,直至十四日方能完畢。

 查杜氏乃由倫敦童軍總會之特派旅行巡迴總監,渠由英起程出巡視察及訓練東南亞及西太平洋等地區之童軍活動。渠已定於本月廿日離港,繼續到錫蘭、澳洲、菲支、紐西蘭等地區,展開工作。本港童軍亦定於本月十九日假聖約瑟書院舉行營火會,歡送杜氏離港。杜氏現年四十四歲,當其年僅十歲,值第一次世界大戰,因生性酷愛宿營及戶外生活,即參加國際童軍運動,此後即成爲一眞誠及愛好和平之童子軍。據杜氏昨對記者稱:渠於前日下午五時半,曾與本港教育司會談,商討關於本港童軍改進問題,渠認爲社會人士對童軍之解釋,嘗有錯誤因童軍並非一個政治團體或政府機構,更并非軍隊,例如前中國國民政府對童軍組織,乃採用强廹制度,對其訓練彷如軍訓,致將童軍原有之意義失却,而本港目前仍有此種之童軍旅團存在。因此,渠正設法將「童軍」之名稱改換,但渠須經審愼計劃後始能實行。

​ 又據杜氏解釋稱:童軍組織,雖然發源于英國,但現在已成爲國際性,在英總會屬下之各地分會,現有五十個。在英國童軍總會之領袖,乃由英皇直接派出,在香港則由港督指派委任。如在別處,則由當地之政府首長指派委任,但此等乃不屬于政府機構之一。渠又稱:香港童軍之誓詞上,有:「對上帝及英皇須盡忠」之句語,但中國與其他有等國家並無皇帝者,且童軍內並非全爲天主或基督徒,因此該誓詞乃可能隨時改爲:「對所信仰之教主及國家須盡忠」。因童軍乃良好公民之一,故對國家或當地之政府,須盡忠或爲良好之公民。渠最後續稱:渠現在正計劃將童軍創辦人貝登堡爵士之SCOUTING FOR BOYS一書,譯爲中文,以訓練本港之華籍童軍云。

bottom of page