top of page

華僑日報

一九五一年三月廿九日
夏曆辛卯年二月廿二日 星期四

第二張第四頁

00027.jpg
00026.jpg

童軍分設四區分會

域多利亞區分會正式成立

此項計劃係照總監建議施行

志在增進童軍集體活動能力

​  (特訊)童軍總會香港分會域多利亞區分會,昨午五時半,假南華西報董事室,舉行成立大會。到前往上海童軍會會長馬登,香港童軍副總隊長田氏,助理副總隊長黃勞恩,域多利亞區童軍總隊長高戴華神甫,暨該區童軍各級人員等百餘人。席間,由主席巴恩士宣佈開會理由,繼由港童軍副總隊長田氏,演述成立該會之宗旨,及組織概畧,據謂:該會成立,志在增進童軍之集體活動能力,此項計劃,係依照最近來港之英國童軍總會巡迴總監杜爾之建議。杜氏之意見,認爲童軍之管理,乃分散而進行,不宜過於集中。該分會遵照杜氏之建議,遂决定將香港童軍分會,分別成立四個區分會,計有:九龍區分會,新界區分會;港方設有兩個區分會,由軍械街南至馬嘉仙峽爲界線,西至堅尼地城一帶,包括長洲在內,定爲域多利亞區分會;東至筲箕灣一帶,定爲黃泥涌區分會。目前擬定四個區分會,將來區分會之組織單位,將要增加。各區分會,主理各該區之童軍組織事宜,田氏并指出:目前港童軍人數達二千人之衆。與一九一三年開辦時之人數比較,有天壤之別。田氏詞畢,繼而舉行選舉會長副會長及各部職員,馬登獲選爲該區分會首屆會長,獲選副會長五人:周埈年,S.H.吳,史堅拿,文氏,黃熾普,秘書維思理,至司庫一缺,會長認爲比較重要,應由該會理會另行决定人選。馬氏在席上致詞,謂渠將本過去之經驗,努力於該會會務,以期該區童軍,得以名冠香港,以至在世界童軍中,亦獲有相當之聲譽。副會長周埈年等,因事未及參加大會,隨由副會長史堅拿(足球總會主席)致詞,畧謂:渠本人將盡其所能協助該會發展。(惠)

bottom of page