top of page

工商日報

中華民國四十年七月十九日
星期四

第六頁

00009.jpg
00008.jpg
00007.jpg

本港童軍總監

在英參加訓練

來函報告在英情形

【新亞社】本港童軍總監柯昭章,於六月三十日由港乘機飛英,已於本月二日抵達倫敦,渠是次赴英,乃係應英國童軍總會之邀請,前往英國各地考察及接受英童軍高級領袖之訓練,以爲囘港時對本港童軍有所改進。

 據渠於日前寄設本港童軍之歸鴻稱:渠赴英途中,祇在加厘吉加停留一夜,其後即直程往倫敦,曾來港巡視之英童軍巡迴總監杜爾,親到機塲歡迎,並陪同至童軍總會會見童軍最高領袖羅雲禮爵士,杜爾其後往英國之北部而去。本月十一日,渠得會見貝登堡爵士(世界童軍創辦人之後裔),並同進茶餐。

​ 在本月九日起,渠有兩星期或三星期之忙碌,第一星期渠須往基爾威接受小狼訓練一星期,第二星期則參加童軍訓練,以上兩項工作完畢後,渠即返倫敦休息一天,然後繼續在堅地舉行之軍事露營(按:渠亦係本港防衛軍人員)。至軍事露營結束後,渠將休息一兩天,然後即往奧地利亞莎爾堡,參加世界童軍大會。各在英轉奧之代表隊,在未赴奧之前,本月廿八日,英公主伊莉莎白,將先行檢閱由英出發赴奧之各地童軍代表隊。

bottom of page