top of page

工商日報


中華民國四十年八月六日

星期一

第五頁

00027.jpg
00026.jpg

日本將邀請

港童軍訪日

日童軍總會長返國後

港方將考慮應邀前往

​【新亞社】據悉:上(七)月廿七日,日本童軍總會會長三島通陽子爵,因代表日本童軍赴澳大利出席第十二次國際童軍會議乘機經港,本港童軍總會當時曾派出高級負責人招待三島氏,據三島通陽表示:渠對香港童軍甚爲讚賞,渠預定是次返國後,即邀請本港童軍隊赴日,以示港日童軍增進聯絡云。本港童軍方面,現正擬在三島囘日後,考慮答允派童軍前往。查三島通陽是次赴澳大利出席之第十二次國際童軍會議,該會之會期係由七月卅一日起至八月二日,并將再偕同全日本之童軍代表上島前赴「莎爾堡」。據三島稱:渠從事童軍工作凡三十年,且任上議院議員達二十年,直至去年因全力專注於童軍之訓練,及建設工作,特辭去上議院議員職位,今年二月被選爲童軍會長,此爲日本童軍第四任會長。一九四七年在巴黎舉行之國際童軍大會,日本未有出席參加(當時本港童軍亦未有參加),此會爲四年舉行一次,而參加是次兩項大會之國家,共有四十八國,渠與上島於大會閉幕後,聯同赴英稍作逗留,上島則先行返日,渠則轉由美國返日。現時日本童軍共有六萬人,分廿隊,戰前日本原亦有童軍者,及戰事將近爆發,日政府即加以禁止活動,至戰後始恢復云。

bottom of page