top of page

華僑日報


一九五一年十月七日

夏曆辛卯年九月初七日 星期日

第二張第一頁

00033.jpg
00029.jpg

童軍營火會中

葛量洪總督勗童軍

陳國澤何兆熙獲獎金十字章

  【特訊】港童軍當局昨夕七時半假聖約瑟書院內舉行營火會,歡迎出席國際童軍大會之本港代表,港童軍領袖葛量洪爵士並於七時三刻蒞會,代表童軍總領袖羅云廣勳爵頒授金十字章與勇救銅鑼灣大火有功之兩童軍。事緣本年五月廿日下午,銅鑼灣木屋區發生大火,港童軍十五旅高級隊員陳國澤勇於撲救,並獨力拆除災塲木屋兩間,使火勢不致蔓延更廣。

  當時同旅巡邏隊次級隊長何兆熙,於烈炎正張時,奮不顧身,救出小孩一名,使免於難。該兩童軍均獲獎英勇金十字章,以誌其功。按戰後本港童軍榮獲此種獎章者,以此爲第二次,年前永安倉大火時,同旅童軍余志洲,亦因勇救獲獎同樣獎章。

  港童軍領袖葛量洪爵士於頒獎後繼致訓詞謂:頃即頒授獎章與兩童軍,相信彼等必感榮幸,而本港童軍亦有同感。彼等當時行爲定必無冀圖獲獎之念,但只知救人出難而已。因彼等乃好童軍,而每一好童軍均同樣做法,且每一好人亦同樣做法。童軍訓練在於使人勇敢而又行好事,各地之童軍均無二致云。

  本港代表團由九龍區長韓志海率領,隊員有龍達信(港七旅),陳永楷(港十三旅),何兆熙(港十五旅),陳棣榮(港第一旅),梁耀高(九龍卅五旅),黎玉書(港卅五旅),余沛楷(海童軍),總計八名。

  韓志海代表報告參加經過,畧謂:港隊於八月一日與英屬下各隊出發赴奧,抵營地後,籍各地童軍帮忙,得免一切不便,凡親見此種友愛之偉大精神者,當感動至淚下。韓領隊繼描述營地之狀况,彼謂:港隊營門以竹搭成,極引人注意,有等好搜集簽字者,更珍視中文字蹟,故各隊員忙個不了港隊各員以箸進膳之技巧,亦引起外人之驚訝,多欲求教仿學。大會散會禮舉行時,會塲只懸會旗,並建一塔以示團結,各地童軍各携其新相識到塲參加。各代表又繞手共唱驪歌,感情流沛,不因語言不同而異。大會之成效,最低限度亦盡量發揚童軍友愛精神云。

  昨到會者有童軍總會各委員:空軍司令般含加達,海軍司令狄更遜,天文台長希活(主席),立法局議員周埈年,祁康姆,馬丁,班士夫人,威斯令,卡西安神父,與班夫人,及林福鴻,陸榮生等多人。【鵬】

00032.jpg
00030.jpg
00031.jpg

總督授兩童軍以金十字章 (本報記者攝)

bottom of page