top of page

華僑日報


一九五二年一月十日

夏曆辛卯年十二月十四日 星期四

第二張第三頁

00035.jpg
00034.jpg
00033.jpg

羅富國學院附屬學校

一年來之校務進展

張經柏校長在畢業禮上報告

  校長報告詞如下:(一)本校簡史:鄙人於報告本校過去一年內工作概况之前,擬先畧述其歷史。溯本校於一九四六年二月十一日,成立於灣仔活道,爲羅富國師範學院之附屬學校。當時爲初級中學,附設小學,由蘇邦蒼先生署理校長職務。六月由阮雁鳴碩士接任校長,十一月復由羅宗淦學士繼之。其間凡數易校址:一九四七年一月由灣仔遷往般含道之聖約翰宿舍,後又於一九五O年九月入駐現址。自一九五一年八月羅校長渡英深造,由鄙人接長斯校後,本校現已成爲一純粹之小學校矣。

  本校發展至今,前此之擁有學生四百人,班數十一級,教員十六名者,現已擴充而爲一擁有學生六百五十人,班數十八級,教員廿五名之學校。

童軍

  (七)童軍團:本校童軍屬香港童軍二十三旅,已舉辦五年,在一九五一年一月八日,新童軍二十人入旅,由何炳南先生代表全體家長主持授旗典禮。其後,英國童軍總會海外巡迴總監杜爾氏,訪問香港,本校童軍爲最先受檢閱之一旅。彼等又參加一月十九日之童軍營火會,聖佐治日之童軍大會,五月六日之香港童軍賣物會,及其他需要童軍到塲維持秩序之塲合;本校小狼團,亦於一九五一年五月十三日正式成立。

  一九五一年五月杪,本校童軍在柴灣舉行一年一度之露營大會,家長教師聯誼會慨捐六百元,充建築營地經費。又蒙學生家長李華勳先生,與羅富國師範學院學生自治會捐助各一百元,鄙人特此致謝。

  (八)女童軍團:本校女童軍屬香港女童軍第八團,亦于一九五一年內成立,現已與前英皇小學之女童軍合併,而楊碧玫先生亦調來本校任職,黃楊子潔,戴多立先生,同爲本校女童軍團長及副團長焉。

bottom of page