top of page

華僑日報


一九五二年二月十二日

夏曆壬辰年正月十七日 星期二

第二張第一頁

00054.jpg
00053.jpg

童軍木章訓練

定三月間開始

  (特訊)據童軍訓練營公布:原定本月間在柴灣童軍營舉行第二部木章訓練班,刻已决定改期三月間開始。訓練日期,爲三月十五至十六日,廿二至廿三日,廿九至三十日,以及四月五至六日,及十九至二十日。每次訓練人數,祇限三十二名;志願參加之童軍,須從速報名申請云。(執)

bottom of page