top of page

華僑日報

一九五二年七月十八日
夏曆壬辰年閏五月廿七日 星期五

第二張第三頁

00051.jpg
00050.jpg

世界童軍會議

在英開幕

(英國新聞處倫敦七月十六日電)由每一英聯邦及其他五十個地區遍佈世界各地而來之童軍領袖,現正訪問童軍祖國,及參加其第一屆世界童軍「燕達柏」會議,該會議係由童軍總會召開,今日在基爾維路公園開幕。

  查由海外而來,最大一隊之童軍,係來自丹麥,但參加「燕達柏」會議之七百童軍領袖中,有冰島人,菲律賓人,亞棉尼亞人,香港華人,德國人,暹羅人,埃及人,馬來亞人,而由日本來之童軍領袖,乃東京議會之會員

  大會,係今日由英國及英聯邦童軍總長。柳華倫勛爵,舉行正式開幕典禮,被邀參加典禮者,有英國政府官員,及各國外交代表,舉行昇旗典禮時,柳華倫勛爵稱:「余希望:今日將爲各童軍值得紀念之日,吾人歡迎由世界各地而來,參加討論童軍之團結訓練,及一般有關童軍之事宜,吾人係在一共同宗旨,及法律團結一致,吾人復在一共同意向,——卽是協助下一代,指示其迷途而復循正軌,諸位囘去,更能對諸位之同胞,發揚比前更良好之童軍精神,爲彼服務,而使彼等獲悉童軍之偉大,童軍乃仰仗上帝之光榮,及爲人羣保持其生存之正義。

  童軍總會會長,告羅士打公爵,將於七月廿三日,爲該會議舉行閉幕典禮。

bottom of page