top of page

華僑日報

中華民國四十三年公曆一九五四年七月五日
夏曆甲午年六月初六日 星期一

第二張第一頁

00010.jpg
00009.jpg
00008.jpg

新童子軍總部

可供各界利用

  【特訊】九龍覺士道之新童軍總部,經於週前開幕,由港督葛量洪爵士主持典禮。該總部爲一美麗壯觀之大廈,內有童軍管理,訓練及娛樂設備。此外,該大廈並可供其他人士之用。該總部可供童軍及其他人士之設備如下:

  童軍訓練室——總部設有訓練室多間,除供訓練童軍之用外,並可租與未有總部或其總部地方不敷應用之童軍旅,各室皆設有固定之櫃,可租與借用地方之旅隊

  大堂及劇塲——皆可借與童軍及其他團體作演劇,跳舞,社交及會議之用。申請借用大堂及其他房間者,可致函九龍覺士道童軍總部義務秘書接洽。此大堂規模宏大,有地方相當多之化粧室及衣物室,更有最新式之唱片機及擴音器。

  食堂——營業時間,每日由上午十一時至午夜十二時。童軍,童軍運動者及其親友,皆所歡迎。食堂常備冷熱飲品,中西菜式,取價公道。

  童軍商店——營業時間,週日每日下午五時至七時,將來將予延長。一切童軍用品及書籍,皆有出售。刻正籌設童軍制服縫製部。

  紀念品陳列室——歡迎各旅將其所獲獎品,旗幟,照片及徽章等送出陳列。具有地方歷史性者,更爲歡迎。俟收到相當數量後,當予公開展覽。

​  淋浴室——每日有自來水供應之時間(現爲下午五時至八時)開放,設有衣櫃出租。

bottom of page