top of page

工商日報

中華民國四十八年六月二十一日
農曆己亥年五月十六日 星期日

第七頁

00002.jpg
00001.jpg

童子軍六十一人

下月赴菲大露營

去年童軍增加千名

【本報專訊】本港之童子軍六十一人,將於下月前往菲律賓,參加當地的世界童軍大露營。

 世界童軍大露營,原定每四年舉行一次,但一九五七年爲慶祝童軍創立金禧紀念,曾於英國舉行金禧大露營。今年在菲舉行之大露營,營期由七月十七日至廿七日,預料前往參加之各國童子軍,將達一萬二千人。

 本港之童軍代表六十一人,其中十三人將由香港汽水廠贊助,其餘均屬自費。

 又據香港童子軍分會年報稱:去年本港童軍人數達五千七百二十四人,比對上年度增加九百八十四人。爲了應付發展,現已開始分區管理,九龍區劃分爲東九龍、西九龍,新界區則劃分爲元朗區及荃灣區。使本港童軍分區,共達七個,由總部將權力分散,交與各分區部直接管理。

 目前本港童軍運動之首要難題,爲語言問題。因童軍中應要有英語及粵語兩部份成員,由於識中文之童軍佔多數,因此所有文告文件及書籍,現均盡量翻譯成中文。

​ 年內本港童軍獲得之獎章甚多,計有二枚銀穗獎章,二枚優異獎章,十五枚長期服務獎章,元朗區領袖潘興潔且獲勇敢銀星十字章。(乙)

bottom of page