top of page

華僑日報

中華民國五十年公曆一九六一年十一月十四日
夏曆辛丑年十月初七日 星期二

第三張第二頁

00007.jpg
00010.jpg

「我愛夏日長」

十七日起九龍續演

  港童軍維多利亞區,上演柳存仁博士所著三幕大喜劇我愛夏日長,爲慶祝港童軍金禧大露營經費籌欵。前週□在皇仁連演三天,塲塲滿座。機關首長,社會賢達,及文化教育界名士,參觀者無不同聲讚美。現該劇定十七、十八兩天,在洗衣街伊利沙伯校堂,每晚八時起演出仍由譚國始、雷浩然導演。主角李孑農夫人陳勁秀女士等演出。現港區童軍鑒於港方三日滿座,九龍只演兩天,特劃出一部份五元,三元戲票,特別交由彌敦道誠信抽紗公司(尖沙咀辰衝圖書公司旁),油麻地集成圖書公司,覺士道童軍總會,油麻地平安大厦地下生活攝影公司,德祥電油站,旺角皇宮大酒樓,及德輔道中東南書局,大道中曾福琴行分售。已售之票除閱演之日下午六時起,在伊校前劃座外,並可提前在九龍覺士道童軍總會劃座。聞若干影昀,及邵逸夫氏俱往欣賞。據該會此次主持演出之謝雨川會長透露,九龍街坊會各首長,對義演多贊助,演出將有爆塲之可能,希各界勿錯過此機會。

bottom of page