top of page

工商日報

中華民國五十二年三月十三日
農曆癸卯年二月十八日 星期三

第七頁

00030.jpg
00027.jpg

童子軍執行總監

羅君福赴英受訓

【本報訊】香港童子軍總會執行總監羅君福,定於今日乘搭英國航空公司班機飛英接受童子軍會行政及組織之訓練,並於國際童子軍領袖訓練營地研究木章訓練系統並分別考察英國地方童子軍會之組織,囘程將經法國、瑞士、義大利、埃及、巴基斯坦、印度及新加坡等地,並訪問當地之童子軍會。

 羅氏於一九三六年開始參加童子軍活動,自一九四五年以來,歷任香港童子軍總會屬下之旅團及區分會之要職,於一九五七年曾領導香港童子軍代表團出席英國童子軍五十週年金禧大露營自此調任總部總監,現任執行總監,及童子軍訓練副主任。

 查羅氏此行乃得香港柏立基基金會之資助,於本年七月底返港時,諒必能獲得世界各地更多寶貴之童子軍之資料,俾香港童子軍總會借鏡云。

00029.jpg
00028.jpg

童軍執行總監羅君福近照

bottom of page