top of page

工商日報

中華民國五十二年五月九日
農曆癸卯年四月十六日 星期四

第七頁

00009.jpg
00008.jpg

喇沙童子軍

新旅部落成

舉行啓鑰禮

【本報訊】喇沙書院所屬之九龍第十七旅童子軍,前日在該校球塲舉行慶祝銀禧大慶,及新旅部落成典禮。

 大會主席爲該旅旅務委員會主席楊永庥,聯同副主席何生,喇沙校長斐利時修士,伊輔處長賢伉儷,總會羅徵勤助理總監,九龍地方總監曹明,九龍城區總監劉英漢,和神父,先行檢閱童軍。

 啓鑰禮由伊輔處長夫人主持,此後有童軍旗語傳遞,小狼隊奏笛,各首要演講,柔道,花式操等項表演,警察銀樂隊演奏。

bottom of page