top of page

華僑日報

中華民國五十五年公曆一九六六年九月十六日
夏曆丙午年八月初二日 星期五

第四張第三頁

00032.jpg
00028.jpg

出席國際會議及考察

香港童軍代表由英囘

豐富資料將呈總會俾資推進

  (特訊)港童軍總會,去月初曾派五代表往英出席國際童軍訓練會議,及攷察童軍事業。現任務完成,除訓練處負責總監盧觀榮、及童軍訓練主任洪昭安,另有要公仍留在英外;其餘代表,由領隊香港副總監馬基率領,乘英航九三六號班機,昨日返港。據領隊馬基稱:該代表團代表童軍在英參加各項活動,計有:分別參加在世界童軍訓練中心基維爾營參加深資童軍木章訓練,及訓練組組員專訓班,基維爾聯誼會、國際童軍訓練會議、與英空軍總會各負責人員交換有關童軍運動各項組織、及行政上之意見、及討論在最近公佈之童軍未來動向報告所載之各項重要之改革,訪問伯明罕郡之童軍會,攷察該會營地,又往訪已退休返英之前任港總監高本夫婦。離英時,曾分別順道攷察西歐各國童軍活動。此行所獲,對促進港童軍運動之資料甚豐,將整理完竣,卽呈港總會俾作今後推進童軍運動之借鏡云。(愼、琳)

00030.jpg
00029.jpg

  童軍九龍地區訓練主任鄧錦興等自英返港(本報攝)

bottom of page