top of page

華僑日報

中華民國五十六年公曆一九六七年六月廿二日
夏曆丁未年五月十五日 星期四

第三張第一頁

00058.jpg
00055.jpg
00054.jpg

北九龍獅子會常會

葉榮昌講童子軍

葉氏係九龍塘童軍會會長

 (特訊)北九龍獅子會,昨夕八時,假座美麗華酒店舉行常會邀請童軍總會九龍塘分會會長葉榮昌作專題演講。

 出席者張楠昌,趙世曾,何榮高,馬有潛,陳鵬飛,梁振邦,雷鏡湖,冼祖沃,朱祖涵,彭耀臣,周君任,胡占士,張雲臣,林君傑,龍泉,張浩中,周蔭華等。

 會長張楠昌報告會務:(一)定七月十八日舉行新舊任職員交代典禮。(二)新會長孫秉樞榮獲M.B.E.勳銜,已去電致賀。(三)介紹葉榮昌獅兄,係本會第二副會長,東華三院首總理,以「童子軍歷史沿革及將來」爲題,指出童軍在本港發展蓬勃,對青少年起重大作用。葉氏演詞如下:

童子軍起源

 童軍之組織約有六十年歷史,一九O七年在英國由貝登堡勳爵創立,當時年僅五十,爲組織童軍運動而放棄其輝煌軍職。

 貝登堡勳爵統軍於南非時,曾在布查那蘭地方之梅富根小鎭中爲敵人圍困,當時他卽訓練當地一羣小童,帮其傳遞消息。其後他更訓練一班年輕軍人,均以最新方法加以訓練,後以其訓練經驗著書一本「斥侯術」。豈料該書一經發行,大受世界人仕歡迎,且極多學校採用作訓練其學生。不久之後,各國卽有童軍小隊之組成,成爲世界性之童軍運動。及至最近,世界上達二百多國家中均有童軍組織,童軍人數幾達一千萬人。

香港童子軍

 香港可謂得風氣之先,約於一九一一年至一九一二年間,卽正式有童軍成立。隨後穩步健進,繼續發展,至太平洋戰事爆發時,香港童軍人數已達一千五百人左右,及一九四五年光復,童軍活動又從新開始。

 一九五一年本港童軍分爲三個區,卽香港區,九龍區及新界區至一九六一年後香港區則再分作六個區,九龍區又分作九個區,新界區亦分作四個區。

九龍塘童軍

 茲就本人有職守之九龍塘區簡述一遍,九龍塘區於一九六一年創立,本穩步健進宗旨,不斷提高我等水準,而非急急燥進,在維持崇高之水準下,於去年榮獲威爾斯錦標賽之錦標,此爲一相當高之榮譽獎。

 今年本區又成立两個新旅,一方面又進行擴展計劃,爲實現我等之擴展計劃正籌建新總部一間,多蒙政府支持,撥出九龍塘約道興律倫道間之地皮一幅約四千八百平方呎,興建總部大厦。本人幸蒙童軍人仕推舉出任此一擴展計劃主席,孫秉樞會長德隆望重,推舉爲籌募委員會主席。本人僅借此一機會,向各界熱心人仕,尤其北九龍獅子會各位,多謝大家熱烈支持,慷慨捐助,九龍塘區童軍總部大厦,得以在本年內建築完成。

童軍之好處

 香港約四百萬人口,少年人約佔百份之四十。香港之地位,受到新舊思想及中外文化之衝擊,一般年輕人均爲化目迷五色,無所適從,更難認識清楚善惡之分。爲此輩少年人作好將來做人準備,本人以爲最重要者,乃於青少年時代卽應有充份之訓練,細心觀察,適應環境,明辨是非,習慣與人和諧相處,勇於助人。所有以上各種美德,均可由童軍訓練加以養成。

 所以本人謹希望更多少年參加童軍組織,各界人士更多帮忙推進此一對少年本身及對社會有益之童軍活動助人亦爲獅子會宗旨之一,希望各位以後對童軍活動更加帮助及支持。

 末由何榮高獅兄致謝詞,略謂本會獅兄對九龍塘童軍總部1厦興建捐輸略盡棉力,日前曾捐助七千五百元,下屆再捐七千五百元,俾該大厦禮堂,早日樂觀厥成。再由張楠昌以會旗一面,贈與葉榮昌留念而散。(宇)

00057.jpg
00056.jpg

 童軍總會九龍塘分會會長葉榮昌,在北九龍獅子會專題演講,右爲會長張楠昌,左爲副會長趙世曾。(本報記者攝)

bottom of page