top of page
​童軍郵票-中國香港

香港至今為童軍發行了3套郵票。

​童軍鑽禧紀念

​發行日期:1971年7月23日

1.png
2.png
3.png

HK$0.1 // 黃色代表幼童軍

HK$0.5 // 綠色代表童軍

HK$2.0 // 紫色代表深資童軍

日行一善

​發行日期:1998年7月26日

1.png
2.png
3.png
4.png

HK$1.3 // 「日」,小童軍、幼童軍

HK$2.5 // 「行」,童軍

HK$3.1 // 「一」,海童軍、深資空童軍

HK$5.0 // 「善」,領袖、樂行童軍

世界童軍運動百周年

​發行日期:2007年3月1日

1.png
2.png
3.png
4.png

HK$1.4 // 世界童軍成立100周年

HK$2.4 // 香港童軍於1911年成立

HK$3.0 // 2000年香港童軍創結繩世界紀錄

HK$5.0 // 香港童軍成員人數達100,000

bottom of page