top of page

香港華字日報

中華民國拾年捌月廿叁號
辛酉年柒月弍拾日 禮拜弍

第弍張弍頁

00059.jpg
00058.jpg

●童子軍回港 本港第八旅童子軍往長洲舉行野營一事經誌前報茲□該童子軍已於昨日由旅長翟大光帶領回港並常操演矣此次野營十餘天之久不獨對於各級學識□有進步而各童子於體育上亦頗獲益雖十一二歲之童子對於起居飲食浣衣等事俱能自理可見童子軍訓練之益也

bottom of page