top of page

工商晚報早刊

中華民國弍十二年三月叁拾號

癸酉年三月初五日 星期四

第四版

00022.jpg
00021.jpg
00020.jpg

南華體育會

取消童軍部之正謬

秋心

昨閱華南體育週報又署名「烈」者所撰「南華取消童子軍部」一文、其所說原因、謂爲因全體童軍不聽命令、余於是竊有疑焉、夫南華體育會之創辦童軍、十數年於茲矣、今以童軍不聽命令故、而遽然取消之、余爲南華會計、或不至若是之愚、就令全體童軍不聽命令、則改組而另招新童軍可矣、何必爲是因噎廢食之舉、遂至十年之功、廢諸一旦哉、南華會主持人夫豈愚者、則今有此舉、必有他種原因、當南華會之取消童軍部也、嘗開童軍話別會於加路連山南華球塲中、前任童軍正副主席陳鐵一李偉才、暨南華委員袁燦輝劉伯偉、均列席焉、首由李偉才主席宣布是會之意、繼由陳鐵一將取消童軍部之緣由解釋甚詳、畧謂因某種環境關係、與南華童軍前途有極大障碍、(中畧)况苟勉強支持、實有害無利、且行動不□□、與其失却□□而度活、孰若脫離一切牽制、還我應有之國民性哉、此南華會取消童軍部不得已之苦衷也、至若傳說南華會不注重童軍行動而解散之、則全屬虛云云、據是以觀、是則所謂因全體童軍不聽命令云云、誤矣、余不知署名烈者何來若是之消息、居然刊諸報章、公諸社會、以損害南華童軍之名譽、余因甚望陳鐵一李偉才二氏、將南華取消童軍部之理由公之於衆也、予爲此文、非有他意、誠恐社會人士、不明南華童軍被取消之原因、或竟誤會南華童軍爲不純正之青年、故不辭煩勞、爲正謬之舉、而爲南華童軍表明苦衷、俾社會人士得悉一切、故不能已於一言、

bottom of page