top of page

香港華字日報

中華民國廿四年叁月廿捌號

乙亥年弍月廿肆日 星期肆

第弍張第肆頁

00021.jpg
00020.jpg

日本有童軍三萬

童軍司令昨過港

澳洲馬爾般、去年舉行萬國童子軍大會、日本方面派華打尼比(譯音)伯爵參加、查華氏爲日童軍總司令、參加澳童軍大會後、曾遊紐絲蘭及星架坡、昨日過港、據語記者、此種大會、於澳童軍極爲有益、蓋此爲聯絡各國童軍之唯一機會也、又謂澳洲有許多獨異之點、卽如澳洲并無國界或階級之分、對各國人民一視同仁、是其著者、談及日本之童軍、氏謂日本童子軍、已漸普遍、各地城市均有此項組織、單東京一市已有三千、合全國而計則有三萬之衆云、

bottom of page