top of page

天光報


中華民國廿五年十一月九號
丙子年九月廿六日 星期一

第三版

00041.jpg
00040.jpg

來港參觀野火游藝之

粵童軍已分別歸去

​日前來港參觀本港童軍野火游藝大會之廣州童軍代表、及中山縣立中學中國童軍第四百八十團男女三十三人、乘來港之便、特於昨日分往參觀本港各學校、各工廠、及本港童軍總會及海童軍會、及女童軍會、參觀後、廣州童軍卽於昨日全隊乘尾次快車返省、而中山縣童軍亦於昨午乘泉州輪過澳遄返中山云、

bottom of page