top of page

香港華字日報

中華民國廿捌年壹月拾肆號

戊寅年拾壹月廿肆日 星期陸

第壹張第肆頁

00046.jpg
00045.jpg

本港各界

昨歡送越童軍服務團

該團第一批團員犧牲過半

决囘越南補充後再赴前線

越南青年童軍戰地服務團由汕來港、返越補充、查該團第一批五十餘人、於七七事起、囘國隨一五一師在東江一帶服務、迨華南戰起、該團隨軍進退、壯烈犧牲者過半、最近轉道過港、定期明日啓程囘越、昨日該團團長張陸鵬等、往訪杜其章氏、杜以該團爲國服務、理應慰勞、乃聯合港九各社團聯合會、香港書畫文學社、香港中華藝術協進會、香港印刷業工會、香港戲院職工總會、香港肉行總工會、公誠工務社、洋服羣研工會、摩托車研究總工會、清淨局職工總外寓、酒樓茶室總工會、同德工會、同樂別墅、同義會、縫業西福堂、內河輪船總工會等、於昨日假座大東酒店、舉行歡送大會、計到除賓方團員十餘人外、有主方各社團代表共三十餘人、甚爲熱烈、公推杜其章爲主席、至六時許盡歡而散、席間首由杜氏致開會詞、略謂越南華僑服務團爲國盡職、本會同人承貴團過港、特爲餞行、以表敬意、當此國家民族存亡絕續之秋、吾人應盡天職以報國家、繼由該團團長張陸鵬報告組織及服務經過、略謂本團係於廿六年七七事件發生後、開始組織、團員自動參加者共數百人、經挑選後、共有團員二百卅餘人、是年九月、第一隊(即本團)六十餘人、歸國服務於東江一帶、輾轉經年、成績尚稱良好、及華南戰事發生、本團始終未脫離軍隊、但工作已漸入於困難階段、團員因勇於救護、而致犧牲者十餘人、退出惠州時、失散或犧牲者復十餘、故現僅餘團員二十四人、據聞一部散失者已囘越南、本團自惠州退出後、用具藥品均告消失、團員中復有多人發生瘧疾、遂請求總部批准囘越南補充、於去月廿一日到汕、一月一日抵港、定明日乘輪返越、但希望於最短期間重履國土云云、

bottom of page