top of page

華僑日報

中華民國卅陸年陸月拾肆日
夏曆丁亥年肆月貳拾陸日 星期陸

第壹張第叁頁

00049.jpg
00051.jpg
00047.jpg

中華小學

童軍露營

​  九龍第二十八旅中華小學童軍團,爲利用青年活潑之天性,以順應其自然之動作,及養成勤勞之習慣而健全智勇之精神起見,特於本月十四日赴沙田大露營,以求實施訓練云。

bottom of page