top of page

華僑日報

一九五一年二月廿六日
夏曆辛卯年正月廿一日 星期一

第二張第四頁

00045.jpg
00044.jpg

華仁書院週年運會

上下午班田徑對抗

今晨十時在加山運動塲揭幕

  (大衆社)全港英文學校田徑運動大會,决於三月底舉行,本院港英文學校,紛紛舉辦陸運大會,檢討實力,以參加該運動大會。香港華仁書院,對于學生體育運動異常注重,每年田徑及球類比賽等,所獲成績特優。據悉:該校定于今日上午十時半假加路連山南華球塲,舉行週年運動大會,同時由該校上下午班作田徑對抗,雙方好手衆多,屆時當有美滿之演出,賽畢敦請教育司署體育視學官麥奇雲蒞塲頒獎禮。茲將今日全部運動項目列下:

  上午十時卅分,甲組,急行跳高。十一時,乙組,急行跳高。十壹時卅分,丙組,急行跳高,十二時,甲組,急行跳遠。乙組——擲鐵餅,十二至一時,休息。下午二時,甲組,一百公尺,乙組,跳遠。二時十分,丙組,一百公尺。二時十五分,甲組,八百公尺,二時廿五分,乙組,一百公尺。甲組,擲鐵球,二時卅分,丙組,二百公尺。二時四十分,乙組,八百公尺。

  (教員競賽)

  二時五十分,一百公尺。丙組——跳遠。一時,甲組,四百公尺,三時十分,乙組,二百公尺

  (童軍競賽)

  三時廿分,一百公尺,丙組,擲鐵球,三時卅分,甲組,二百公尺。三時四十分,甲組,一千五百公尺,三時五十分,丙組,八十公尺低欄,三時五十五分,乙組,八十公尺中欄。四時五分,甲組,百一十公尺高欄,四時......................

  (女子邀請接力賽)

​  四時三十分,四百公尺。四時三十五分,丙組,四百公尺。四時四十分,乙組,四百公尺。四時四十五分,甲組,四百公尺。五時,頒獎。

bottom of page