top of page

華僑日報


一九五一年八月廿三日
夏曆辛卯年七月廿一日 星期四

第二張第三頁

00017.jpg
00016.jpg

童軍總會舉辦

先進領袖訓練

  (新亞社)爲提高童軍技術及訓練,港童軍總會,去週開辦先進童軍領袖訓練班,由全港訓練總監盧孟煊主持,副總監高本及馬亨利,暨九龍區總監奧沙奴,鄧錦興,葉錦華,吳萬安等,各領袖協助。童軍總會舉辦是項訓練,乃屬有史以來之首創。其課程除實習工作外,尚有各項講義,達數十種,並由各種專門技術長官負責講授。是次參加者,共有全港各旅團童軍四十二人,此亦爲香港童軍訓練成功之一。於此班結業之前,處理總監□華神父(訓練人之一),在衆領袖之前,代表世界童軍最高領袖,給予全港訓練總監盧孟煊氏,一榮譽委任狀及徽號,同時頒發木章予鄧錦興,吳萬安,及丘國輝三領袖。

bottom of page