top of page

華僑日報

中華民國五十三年公曆一九六四年四月六日
夏曆甲辰年二月廿四日 星期一

第四張第四頁

00007.jpg
00006.jpg

維城及港西區童子軍

昨合辦童軍大會盛况

  (特訊)港童軍維多利亞城區及港島西區聯合舉行之童軍大會,昨假赤柱聖士提反小學運動塲舉行。十一時半起,參加者齊集政府合署及體育路,乘特備專車前往。會塲前豎立區旗及旅旗。左爲賽車塲,中央陳列比賽用之車輛。右爲十項比賽塲地,內有吊架、車呔、拋籐圈、爬行、平衡等各項設備。二時,齊集升旗後;二時半,參加者開始作一覓友運動。各人應覓得不同單位友人,每旅一人,分別紀錄下其姓名地址,並請其簽名留念。三時,開始十項運動,如能通過此十項運動者,獲金獎章;如只通過八項或九項者,獲銀獎章,如只通過六項或七項者,獲銅獎章。四時半起賽車。先舉行小狼賽車:爲四輛小車,由二小狼在前拖車,一小狼坐車內。繼童軍及深資童軍賽車,其賽車爲類似賓盧電影內之形式,由二童在前推拉,一童軍立車內。賽時,氣氛緊張。結果:小狼組冠軍爲港十旅小狼團,童軍組冠軍爲十三旅童軍團深資童軍組冠軍爲香港第五旅深資童軍團。出席人數:冠軍爲香港第八十八旅。小狼賽車設計冠軍爲港第廿五旅,童軍賽車冠軍爲第一旅。

  下午六時半集合,由地方總監謝炳奎頒獎,并頒長期服務獎章與港島西區總監周湛霖,隨降旗散會。是日蒞會嘉賓有:李定平、黃益康、司徒明、譚榮儉、馮元仲、馮浩波、施克然、李禹材、謝維道神父、黃流、謝炳奎等百餘人。(琳)

bottom of page