top of page

工商日報

中華民國五十三年十月七日
農曆甲辰年九月初二日 星期三

第七頁

00045.jpg
00044.jpg

英聯邦童子軍總領袖

麥祺連爵士今日抵港

【本報訊】英聯邦童子軍總領袖麥祺連爵士定今日(至十日)來港訪問本港童子軍,此次麥祺連爵士來港之隨從秘書,爲希福喜郡助理總監羅拔湯瑪士。

 麥祺連爵士今下午五時零五分乘搭英國海外航空公司班機抵啓德機塲。

 本港童子軍總領袖戴麟趾爵士將派出副官代表到機塲迎接,全港童子軍總會會長羅斯,執委會代主席黃康偉,全港童子軍總監羅徵勤,新聞總監吳文偉,執行總監羅君福等亦將赴機塲迎接。

bottom of page