top of page

華僑日報

中華民國五十四年公曆一九六五年九月四日
夏曆乙巳年八月初九日 星期六

第四張第三頁

00026.jpg
00025.jpg

羅徵勤總監出席

世界童子軍會議

  (特訊)世界童軍會議,本月廿七至十月三日在墨西哥城舉行。英童軍總會特請港童軍總監羅徵勤爲其代表團團員之一,出席是次會議。羅總監將於十五日離港往墨,與其他五代表會合聯同出席。在羅總監離港期間,由港助理總監(設計)馬基署理港童軍總監職。(琳)

bottom of page